Home Page > Picture Archives > Keyword Search > Volkovo

Volkovo

Showing all 89 photos | View as slideshow

Tomb of a physiologist V. M. Bekhterev in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, May 28, 2011
Rain in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, May 28, 2011
A chapel in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Sankt Petersburg, Russia, October 18, 2000
Tomb of a Soviet ballerina A. Shelest (1919 - 1998) in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, May 28, 2011
Fairy inkcap (Coprinellus disseminatus, Coprinus disseminatus) mushrooms on a stump in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, September 4, 2007
Mossy tomb in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, May 28, 2011
Tomb of a chemist Dmitry Mendeleev in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, May 28, 2011
Tombs on Glazunovskaya Dorozhka of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, May 28, 2011
Volkovo Cemetery. Sankt Petersburg, Russia, October 18, 2000
Volkovo Cemetery. Sankt Petersburg, Russia, October 18, 2000
Tomb of a novelist I. A. Goncharov in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, May 28, 2011
Alley in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery at rain. Saint Petersburg, Russia, May 28, 2011
Tomb of Ivan Vasilyevich Khlebnikov in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, September 4, 2007
Mossy tomb in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, September 4, 2007
A path in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, May 28, 2011
Dog guarding tombs of Literatorskiye Mostki in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, September 4, 2007
Overgrown corner of Literatorskiye Mostki in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, September 4, 2007
Crosses on Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, May 28, 2011
Tomb of a poet Vsevolod Rozhdestvensky in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, September 4, 2007
Lane paved by old tombstones in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, September 4, 2007
Tomb of Georgiy Martynovich Bessekersky in Literatorskiye Mostki in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, September 4, 2007
Old tombstones in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, September 4, 2007
Tombstone of Aleksey Feodorovich Ivanov-Klassik in Literatorskiye Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, September 4, 2007
Overgrown tombstone in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Tombstone decorated by electric fuses(?) in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Tombstone of A. P. Melnikov in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Mossy stone head of a Soviet physiologist E. A. Ganike in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
A head embossed on a tombstone in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Bronze head on a tombstone of an actor in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Colored glass mosaic on a tombstone in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Tomb of a writer D. V. Grigorovich in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Marble woman on a tomb of a Soviet ballerina A. Shelest in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Detail of a marble sculpture on a tomb of a Soviet ballerina A. Shelest in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Side view of a bronze head on a tombstone of an actor in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Side view of a mossy stone head of a Soviet physiologist E. A. Ganike in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Granite globe on a tomb in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Large head on a tomb of a physiologist V. M. Bekhterev in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, July 13, 2016
Area of 6A Kamchatskaya Street on Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tube (Trubnaya) Lane on Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Fall colors of Tube (Trubnaya) Lane on Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Sukhoputnaya Lane on Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Komissarovskaya Lane on Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Maple leaves on Komissarovskaya Lane in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tombs on Komissarovskaya Lane in Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Volkovka River near Konnaya Lane on Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Vesovaya (Weight) Lane on Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Konnaya (Horse) Lane on Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tombs in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
A tomb of a Soviet ballerina A. Shelest in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Fall colors in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
A tomb of a Soviet sculptor Yu. N. Lokhovinin in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
A tomb of a Soviet artist P. T. Fomin in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Architecture Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Shore of Volkovka River in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Maple leaves near Volkovka River in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Crosses near Volkovka River in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
A cross with yellow leaves near Volkovka River in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Wooden cross on Architecture Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Fall colors of Architecture Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Small tombs on Architecture Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Maple trees on Architecture Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Brown leaves of maple on Architecture Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Kusov family tomb on Architecture Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Granite pillar on Architecture Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Puteshestvennikov (Travellers) Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Black cross on Puteshestvennikov (Travellers) Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Actor Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Stone cross on Actor Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tomb of M. A. Nikolaev on Actor Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Unmarked tomb on Puteshestvennikov (Travellers) Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tomb of A. P. Plotnikova on Puteshestvennikov (Travellers) Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tomb of Felitser Frank on Puteshestvennikov (Travellers) Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Yellow leaves on Actor Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Stone head of Bekhterev in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tomb of Shteynberg in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tombs of various Russian revolutionaries in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Iron cross in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tomb of K. D. Gvozdariov in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Maple tree in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tomb of A. G. Fomin with a stone book in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Fall colors in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Tomb bench with maple leaves in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Dry leaves in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
A chapel in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
First Poperechnaya Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Actor s Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
A tomb of a Soviet composer I. Shvarts in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Old tomb on Archtect s Lane in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016
Bulbous honey mushrooms (Armillaria gallica(?)) and some bracket fungus on a stump in Literatorskie Mostki section of Volkovo Cemetery. Saint Petersburg, Russia, October 17, 2016

View as slideshow

Picture archives | Full List | Statistics | Home page